Säännöt

Arvo ja Saima Laajan Säätiön sr:n säännöt


1 § Säätiön nimi ja kotipaikka
Säätiön nimi on Arvo ja Saima Laajan Säätiö sr. ja sen kotipaikka on Kuortaneen kunta.

2 § Tarkoitus
Säätiön tarkoituksena on kuortanelaisen elinkeinoelämän edistäminen ja erityisesti maanviljelykseen, metsänhoitoon ja muihin peruselinkeinoihin liittyvän tutkimuksen edistäminen Kuortaneella.

3 § Toimintamuodot
Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla taloudellisesti elinkeinotoimintaa sekä elinkeinotoiminnan edistämistä, kehittämisiä ja tutkimusta Kuortaneella.

4 § Säätiölle tuleva omaisuus
Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoin, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa.

5 § Hallitus
Säätiön hallituksen valitsee Kuortaneen Osuuspankin hallitus. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme (3) vuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

6 § Hallituksen toiminta
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta niin usein kuin säätiön asiat sitä vaativat.

Kutsut hallituksen kokouksiin on lähetettävä todistettavasti kirjeitse tai sähköpostitse kullekin hallituksen jäsenelle vähintään viisi päivää ennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet muista jäsenistä.

Päätökset hallituksessa tehdään ehdottomalla ääntenenemmistöllä (yli puolet annetuista äänistä), jollei näistä säännöistä muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

7 § Edustaminen
Säätiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

Hallitus voi päättää edustusoikeuden antamisesta myös muulle henkilölle.

8 § Hallituksen jäsenten palkkio
Hallituksen jäsenille saadaan maksaa tavanomainen kokouspalkkio ja kohtuullinen korvaus säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä.

9 § Hallituksen tehtävät
Vuosittain hallituksen on
– vahvistettava hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös
– päätettävä niistä toimenpiteistä, joihin tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta
– päätettävä talousarviosta kulumassa olevalle vuodelle
– määrättävä tarvittaessa kokouspalkkion ja tilintarkastajien palkkion suuruudesta
– valittava tarvittaessa hallituksen jäsenet
– valittava tarvittaessa tilintarkastajat

10 § Tilikausi ja tilintarkastus
Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

Säätiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Tilintarkastajien toimikausi on voimassa toistaiseksi.

Tilit ja hallituksen toimintakertomus säätiön toiminnasta edellisenä vuonna on annettava tilintarkastajalle, jonka on annettava tilintarkastuskertomuksensa. Hallituksen on kokoonnuttava vahvistamaan tilinpäätös ja tarvittaessa päätettävä toimenpiteistä, joihin tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta.

11 § Ilmoitukset patentti- ja rekisterihallitukselle
Jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimitettava patentti- ja rekisterihallitukselle.

Hallituksen jäsenen ja säätiön edustajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

12 § Varojen käyttö säätiön purkautuessa tai lakkautettaessa
Jos säätiö puretaan tai lakkautetaan, on sen säätyneet varat luovutettava Suomen Kulttuurirahastolle käytettäväksi näiden sääntöjen 2 §:ssä ilmoitetun tarkoituksen toteuttamista parhaiten edistävällä tavalla.